§ 4. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitor Polski

M.P.1992.7.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1992 r.
§  4.
Służba bhp nie może być obciążona zadaniami innymi niż wymienione w § 3 ust. 1, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 2071 § 2 Kodeksu pracy.