Art. 207(1). - [Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika w zakresie BHP] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  2071 [Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika w zakresie BHP]
§  1. 
Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1)
zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2)
działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3)
pracownikach wyznaczonych do:
a)
udzielania pierwszej pomocy,
b)
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§  2. 
Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1)
imię i nazwisko;
2)
miejsce wykonywania pracy;
3)
numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.