§ 2. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitor Polski

M.P.1992.7.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1992 r.
§  2.
1.
Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1)
inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz 2-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i 4-letni staż zawodowy,
2)
starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 4-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i 6-letni staż zawodowy,
3)
specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 3-letni staż pracy w służbie bhp lub średnie wykształcenie i 5-letni staż pracy w służbie bhp,
4)
głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz 6-letni staż pracy w służbie bhp

- pod warunkiem ukończenia szkolenia dla pracowników służby bhp na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.
Pracownik kierujący komórką do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 dla specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik zatrudniony na jednoosobowym stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 dla starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Pracownicy służby bhp nie spełniający wymagań kwalifikacyjnych określonych w ust. 2 i 3 mogą zachować dotychczasowe stanowiska przez okres 3 lat od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.