§ 5. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitor Polski

M.P.1992.7.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1992 r.
§  5.
Traci moc uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 51).