Rozpowszechnianie projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.

Monitor Polski

M.P.1966.24.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ ROLNICTWA
z dnia 12 maja 1966 r.
w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 320 Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych, przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) i art. 72 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się instrukcję w sprawie kolportażu i warunków nabywania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi oraz rozpowszechniania informacji o stosowaniu tych projektów, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Instrukcję tę obowiązane są stosować organy administracji budowlanej prezydiów rad narodowych, terenowe zespoły usług projektowych oraz Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych (Monitor Polski Nr 71, poz. 332).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE KOLPORTAŻU I WARUNKÓW NABYWANIA PROJEKTÓW TYPOWYCH DLA INDYWIDUALNEGO BUDOWNICTWA NA WSI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O STOSOWANIU TYCH PROJEKTÓW

1.

Rozpowszechnianie i warunki dostawy projektów typowych.

§  1.
1.
Sprzedaż projektów typowych przeznaczonych do stosowania w budownictwie indywidualnym na wsi powinny prowadzić terenowe zespoły usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów powiatowych rad narodowych, zwane dalej "zespołami".
2.
W powiatach, w których nie powołano zespołów, bądź w powiatach, w których nie ma siedziby zespołu, sprzedaż projektów typowych wymienionych w ust. 1 powinny prowadzić wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów powiatowych rad narodowych, zwane dalej "wydziałami".
§  2.
Projekty typowe przeznaczone do stosowania w budownictwie indywidualnym na wsi dostarcza zespołom i wydziałom Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego w Warszawie, zwane dalej "Biurem". Biuro dostarcza projekty na podstawie pisemnej umowy komisu stosownie do zamówień, określających ilość i rodzaj potrzebnych projektów oraz ich numery. W miarę sprzedaży zapasy projektów w punktach komisowych powinny być bieżąco uzupełniane.
§  3.
1.
Projekty typowe należy sprzedawać po cenach określonych na każdym egzemplarzu projektu.
2.
Za sprzedane projekty jednostkom prowadzącym sprzedaż przysługuje prowizja w wysokości 15% wartości sprzedaży.
3.
W wydziałach prowizja przeznaczona jest dla pracownika wyznaczonego do prowadzenia sprzedaży komisowej.
§  4.
Wpływy uzyskane z komisowej sprzedaży projektów należy odprowadzać, po potraceniu należnej prowizji (§ 3 ust. 2), na rachunek bankowy Biura nr 110-813 w Banku Rolnym, Oddział Wojewódzki w Warszawie, co najmniej raz w miesiącu, najpóźniej do dnia 3 następnego miesiąca.
§  5.
Jeżeli zespół bądź wydział zakupi projekty do dalszego rozpowszechniania i ureguluje należność przy odbiorze, Biuro udzieli dodatkowej prowizji w wysokości 10%, tj. razem w wysokości 25%.
§  6.
Wydziały i zespoły prowadzące komisową sprzedaż projektów typowych obowiązane są potwierdzać i uzgadniać z Biurem co najmniej dwa razy w roku posiadany zapas projektów oraz stan rozliczeń z tytułu sprzedaży.
§  7.
Biuro ma prawo do przeprowadzania kontroli w poszczególnych punktach sprzedaży komisowej stanu zapasów projektów typowych oraz terminowości odprowadzania wpływów ze sprzedaży.
§  8.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozpowszechniania projektów typowych sprawują:
1)
nad wydziałami - wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów wojewódzkich rad narodowych,
2)
nad zespołami - wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów powiatowych rad narodowych.

2.

Propaganda i informacja techniczna o rozwiązaniach typowych.

§  9.
Biuro zapewni w każdym roku kalendarzowym przygotowanie, druk i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-reklamowych o projektach typowych w postaci: katalogów, plakatów, ulotek itp. Szczególny nacisk powinien być położony na propagandę nowych, a tym samym mało znanych w terenie opracowań projektowych.
§  10.
1.
Zespoły i wydziały prowadzące sprzedaż komisową projektów typowych zobowiązane są do odpowiedniej ekspozycji materiałów propagandowych dostarczanych przez Biuro, jak również do podejmowania z własnej inicjatywy propagandy rozwiązań typowych.
2.
Zespoły i wydziały stworzą warunki umożliwiające zainteresowanym zapoznanie się z rozpowszechnianymi projektami typowymi oraz udzielą niezbędnych objaśnień i pomocy przy wyborze projektu uwzględniającego w maksymalnym stopniu potrzeby gospodarki rolnej.