§ 1. - Rozpowszechnianie projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.

Monitor Polski

M.P.1966.24.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1966 r.
§  1.
Zatwierdza się instrukcję w sprawie kolportażu i warunków nabywania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi oraz rozpowszechniania informacji o stosowaniu tych projektów, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Instrukcję tę obowiązane są stosować organy administracji budowlanej prezydiów rad narodowych, terenowe zespoły usług projektowych oraz Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego.