Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1980.3.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1980 r.

UCHWAŁA Nr 3
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1980 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu uporządkowania aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim oraz zapewnienia jasności co do mocy obowiązującej tych aktów zarządza się, co następuje:
Uznaję się, że utraciły moc następujące akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim:
1)
uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku nr 1,
2)
akty prawne Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wymienione w załączniku nr 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ B. PREZYDIUM RZĄDU, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp.Nr uchwały Data TytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
1 2 3 4 5
1RM12.VII.1950 r.w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy dla niektórych kategorii robotników, zatrudnionych przy wypalaniu łupku w Prażalni Łupku przy Kopalni "Nowa Ruda" w Nowej RudzieNr A-83, poz. 987
2RM3.XI.1950 r.w sprawie Powszechnej Kasy OszczędnościNr A-119, poz. 1470
3140 RM19.II.1955 r.w sprawie nadzoru i kontroli prezydiów rad narodowych nad działalnością Milicji ObywatelskiejNr 19, poz. 191
4191 RM16.IV.1956 r.w sprawie niektórych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawanych pracownikom ministerstw i urzędów centralnychNr 33, poz. 410 i Dz. U. z 1964 r. Nr 29, poz. 185
5269 PRz2.VI.1956 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych laboratoriachNr 48, poz. 559
6125 RM1.IV.1957 r.w sprawie opracowywania terenowych bilansów siły roboczejNr 28, poz. 191
7364 RM20.VIII.1959 r.w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowegoNr 81, poz. 422: sprost:1959 r. Nr 89 poz. 484: zm: 1961 r. Nr 26, poz. 124, 1970 r. Nr 10, poz. 85
875 RM26.II.1962 r.w sprawie zakończenia działalności Funduszu Rozbudowy Floty HandlowejNr 20, poz. 83
989 RM16.III.1962 r.w sprawie fundowania przez Ministra Obrony Narodowej stypendiów dla studentów szkół wyższychNr 27, poz. 115: zm: Dz. U. 1964 r. Nr 4, poz. 23
10108 RM19.V.1967 r.w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnychNr 31, poz. 145
11230 RM26.IX.1967 r.w sprawie cen porównywalnych dla wyrobów i usług przemysłowych na lata 1971-1975 oraz rozszerzenia praktycznych zastosowań metody indeksów cenNr 71, poz. 344: zm: 1968 r. Nr 53, poz. 368
1222 RM25.I.1968 r.w sprawie podwyższenia niektórych rentNr 3, poz. 18
13109 RM23.VII.1970 r.w sprawie rozwoju w latach 1971-1975 pracy nakładczej wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionejNr 30, poz. 248: zm: 1973 r. Nr 41, poz. 246
1452 RM5.III.1971 r.w sprawie utworzenia terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej na lata 1971-1975Nr 25, poz. 156
15162 RM6.VIII.1971 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr 45, poz. 288
1614 RM14.I.1972 r.w sprawie zasiłków z ubezpieczenia społecznego za czas opieki nad dzieckiemNr 5, poz. 27
1795 RM7.IV.1972 r.w sprawie zniesienia ograniczeń w zaopatrzeniu ludności w opałNr 25, poz. 137
18101 RM17.IV.1972 r.w sprawie skróconego czasu pracy w portach morskich podległych Ministrowi ŻeglugiNr 25, poz. 140
19280 RM31.X.1972 r.w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.Nr 52, poz. 275:zm: 1973 r. Nr 56, poz. 318, 1974 r. Nr 41, poz. 244
20290 RM11.XI.1972 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr 52, poz. 276
21309 RM8.XII.1972 r.w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę inwalidów wojennych i wojskowychNr 57, poz. 302
22103 RM4.V.1973 r.w sprawie funduszu premiowego za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludnościNr 23, poz. 137: zm: 1974 r. Nr 6, poz. 39
23180 RM25.VII.1973 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu CiężkiegoNr 32, poz. 200
24275 RM29.XI.1974 r.w sprawie utworzenia Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu SpożywczegoNr 42, poz. 247
25305 RM27.XII.1974 r.w sprawie wynagrodzenia za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznychNr 42, poz. 253: sprost: 1975 r. Nr 2 poz. 14
26100 RM21.VII.1978 r.w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 30 czerwca 1979 r.Nr 26, poz. 91

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

AKTÓW PRAWNYCH PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRÓW I KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp. Nr uchwały Data TytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
1 2 3 4 5
1Z. nr 3 Prez. RM8.I.1951 r.w sprawie określenia niektórych kategorii środków przewozowych, które nie podlegają dostarczeniu na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokojuNr A-2, poz. 18
2Z. MHW6.X.1951 r.w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia należnego osobom nie będącyn państwowymi jednostkami gospodarczymi za postawienie magazynów i niewykorzystanych budynków do dyspozycji dla wykonania zadań związanych z planowym rozdziałem zboża i przetworów zbożowychNr A-93, poz. 1291
3Z. MON6.XI.1951 r.w sprawie określenia władz wojskowych uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe i o trybie postępowania w tych sprawachNr A-95, poz. 1322
4Z. nr 179 Prez. RM21.XI.1951 r.w sprawie wyłączenia środków przewozowych energetyki od obowiązku dostarczenia na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokojuNr A-97, poz. 1376
5Z. MHW i Prez. CUSiK10.XI.1951 r.w sprawie sposobu ważenia zwierząt rzeźnych na miejscach obrotu oraz mięsa w obrocie hurtowymNr A-103, poz. 1506
6Z. MBP24.XI.1952 r.w sprawie określenia organów służby bezpieczeństwa publicznego uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju oraz w sprawie trybu postępowania w tych sprawachNr A-102, poz. 1573
7Z. MF15.IV.1954 r.w sprawie pokrywania niektórych wydatków pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych przez jednostki budżetoweNr A-37, poz. 511
8Z. MTDiL20.VIII.1954 r.w sprawie wprowadzenia tablic informacyjnych o stacjach obsługi przedsiębiorstwa państwowego Techniczna Obsługa SamochodówNr A-82, poz. 955
9Z. MPRiS1.XII.1955 r.w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych produktów ziemniaczanych i ziarna kakaowego w magazynowaniuNr 119, poz. 1575: zm: 1966 r. Nr 21, poz. 115
10Z. Przew. PKPG8.II.1956 r.w sprawie ustalenia należności przysługującej dyrekcjom budowy osiedli robotniczych z tytułu sprawowania czynności nadzoru nad wykonaniem inwestycyjnych robót budowlano-montażowychNr 14, poz. 223
11Z. MF i Pełn. Rz. d.s Repatr.16.I.1958 r.w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek repatriantomNr 7, poz. 40: zm: 1958 r. Nr 43, poz. 252
12Z. MLiPD30.IV.1958 r.w sprawie umundurowania praktykantów w przedsiębiorstwach lasów państwowych oraz kierowników ośrodków hodowli rzadkich zwierzątNr 42, poz. 245
13Z. MLiPD9.XII.1958 r.w sprawie umundurowania inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowychNr 98, poz. 542
14Z. MBiPMB15.II.1960 r.w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1959Nr 20, poz. 101
15Z. MS24.XI.1960 r.w sprawie zasad przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanieNr 90., poz. 407
16Z. MKiS22.XII.1960 r.w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty konserwatorsko-zabytkowe wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe "Pracownie Konserwacji Zabytków"1961 r. Nr 35, poz. 164
17Z. MF17.IV.1961 r.w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowejNr 33, poz. 156
18Z. Przew. KBUiA12.IV.1961 r.w sprawie ustalenia wynagrodzeń za rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa (jednostki) uspołecznioneNr 39, poz. 184
19Z. Przew. KBUiA17.V.1961 r.w sprawie projektowania publicznych rozmównic telefinicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowymNr 53, poz. 230
20Z. MS23.V.1961 r.w sprawie wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby w więziennictwieNr 44, poz. 203
21Z. MK8.II.1962 r.w sprawie ustalenia wzorów licencji członków personelu lotniczego i wzoru zaświadczenia o uznaniu ważności obcej licencjiNr 30, poz. 140
22Z. MS27.II.1962 r.w sprawie zasad i trybu udzielania urlopów okolicznościowych funkcjonariuszom Służby WięziennejNr 28, poz. 119
23Z. MON5.III.1962 r.w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnychNr 25, poz. 103
24Z. MSW4.IV.1962 r.w sprawie określenia organizacji społecznych obowiązanych do dokonywania wpisów w dowodach osobistych i tymczasowych zaświadczeniach tożsamości zatrudnionych w nich osób o dacie przyjęcia dopracy i zwolnieniaNr 32, poz. 149
25Z. MR2.V.1962 r.w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 i w 1962 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premiiNr 47, poz. 226: zm: 1963 r. Nr 71, poz. 351
26Z. MSzW29.VI.1962 r.w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia lektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach wyższych i zawodowychr 77, poz. 360: zm: 1972 r. Nr 16, poz. 115
27Z. MON22.V.1962 r.w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższychNr 59, poz. 282
28Z. MSW17.X.1962 r.w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowychNr 77, poz. 358
29Z. Prez. CUG4.XII.1962 r.w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacjiNr 87, poz. 411: zm: 1970 r. Nr 26, poz. 220
30Z. Przew. KPiP25.IV.1963 r.w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lat prapracy do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat w instytutach naukowo-badawczychNr 39, poz. 194
31Z. Przew. KPiP12.XII.1963 r.w sprawie przejściowego dodatku kwartalnego dla pracującychNr 94, poz. 442
32Z. MF20.VI.1964 r.w sprawie trybu wpłat do budżetu części wpływów uzyskanych przez przedsiębiorstwa państwowe ze sprzedaży zbędnych zapasów surowców, materiałów i półfabrykatówNr 42, poz. 200
33Z. Przew. GKKFiT17.VII.1964 r.w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać tereny pod obozowiska turystyczneNr 50, poz. 244
34Z. Przew. KPiP1.IV.1965 r.w sprawie zatrudniania absolwentów wyższych szkół zagranicznychNr 20, poz. 93
35Z. MR6.VII.1965 r.w sprawie zasad oraz kryteriów kwalifikowania osób, którym przysługuje pierwszeństwo w zakładaniu budowlanych książeczek oszczędnościowychNr 36, poz. 207
36Z. MOśw.25.IX.1965 r.w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowaniaNr 54, poz. 282
37Z. MBiPMB oraz MR12.V.1966 r.w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsiNr 24, poz. 124
38Z. Prez. CUJiM10.VIII.1966 r.w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Mięsnego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości przetworów mięsnychNr 41, poz. 209
39Z. Prez. CUGW1.IX.1966 r.w sprawie pobierania opłat za korzystanie z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnejNr 50, poz. 248: zm: 1968 r. Nr 21, poz. 141
40Z. Prez. CUG1.II.1967 r.w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika i norm pracy geologiczno-dokumentacyjnych (JCDG-2/67)Nr 9, poz. 55
41Z. Przew. KNiT16.VI.1967 r.w sprawie wytycznych dotyczących ramowego zakresu dokumentacji technicznej oraz etapów przygotowania i uruchomienia produkcji nowych maszyn i urządzeńNr 36, poz. 168
42Z. Prez. CUJiM17.VI.1967 r.w sprawie upoważnienia niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakościNr 36, poz. 173
43Z. MSW30.VI.1967 r.w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do członków Korpusu Technicznego PożarnictwaNr 37, poz. 183
44Z. MŻ21.VII.1967 r.w sprawie pełnienia służby przeciwpożarowej oraz prowadzenia dokumentów ochrony przeciwpożarowej na statkach morskichNr 43, poz. 209
45Z. Prez. CUJiM7.X.1967 r.w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakościNr 60, poz. 286: zm: 1974 r. Nr 38, poz. 219
46Z. MK8.XII.1967 r.w sprawie zwolnienia z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicąNr 68, poz. 336
47Z. MPSiS1.III.1968 r.w sprawie wywozu świeżych owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych przez nieuspołecznionych producentów oraz inne jednostki gospodarki nieuspołecznionejNr 10, poz. 66
48Z. Prez. CUJiM14.III.1968 r.w sprawie kryteriów kwalifikowania wyrobów do poszczególnych klas znaków jakości oraz szczegółowych zasad oznaczania wyrobów tymi znakamiNr 13, poz. 85
49Z. MR oraz MBiPMB19.IV.1968 r.w sprawie koordynacji prac w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach miast, osiedli i wsi oraz projektów wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi z pracami dotyczącymi scalenia i wymiany gruntówNr 19, poz. 122
50Z. Przew. KPiP23.V.1968 r.w sprawie określenia terminów zgłaszania się pracowników do pracy po odbyciu ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego albo służby wojskowej odbywanej w ramach wojskowego szkolenia poborowychNr 22, poz. 145
51Z. Prez. CUJiM20.V.1968 r.w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Warszawie do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości wyrobów przemysłu szklarskiego i ceramicznegoNr 22, poz. 146
52Z. MZiOS oraz Prez. ZUS31.V.1968 r.w sprawie regulaminu komisji do kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracyNr 25, poz. 162
53Z. Prez. CUJiM10.VII.1968 r.w sprawie wykazu wyrobów objętych oznaczaniem znakami jakości oraz jednostek badawczych zobowiązanych do badań laboratoryjnych i badań kontrolnych tych wyrobówNr 32, poz. 217
54Z. Przew. KPRM oraz MBiPMB2.X.1968 r.w sprawie zasad współpracy terenowych organów planowania gospodarczego i terenowych organów miejscowego planowania przestrzennegoNr 46, poz. 322
55Z. MKiS22.I.1969 r.w sprawie określenia egzaminów i szkół, których złożenie lub ukończenie jest równorzędne z ukończeniem średniej szkoły pedagogicznej, studium nauczycielskiego albo studiów wyższychNr 5, poz. 49
56Z. MF i MR23.I.1969 r.w sprawie wymiaru i poboru opłat melioracyjnych za wykonanie przez Państwo melioracji wodnych półpodstawowych i szczegółowych oraz zagospodarowania łąkNr 4, poz. 41
57Z. MLiPD24.I.1969 r.w sprawie umundurowania pracowników organów do spraw leśnictwa oraz ochrony przyrody prezydiów rad narodowychNr 6, poz. 62
58Obw. MHZ25.III.1969 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 12, poz. 101
59Obw. MR15.III.1969 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 17, poz. 151: zm: 1971 r. Nr 27, poz. 176
60Obw. MKiS29.III.1969 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 17, poz. 148
61Obw. Przew. KPRM15.IV.1969 r.w sprawie wykazu wydanych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 19, poz. 165: zm: 1969 r. Nr 36, poz. 297
62Z. MBiPMB30.VI.1969 r.w sprawie wytycznych o planowym budownictwie na wsi i o wymianie łatwo zapalnych pokryć dachowych oraz w sprawie zespołów odbudowy, przebudowy lub budowy wsi i ramowego regulaminu dla tych zespołówNr 33, poz. 245
63Z. Prez. WUG15.VII.1969 r.w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru Nr 34, poz. 259
64Z. Prez. CUJiM15.X.1969 r.w sprawie upoważnienia Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytkuNr 46, poz. 365
65Obw. MS26.XI.1969 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 52, poz. 417: zm: 1972 r. Nr 6, poz. 43
66Z. MBiPMB oraz Przew. KPiP27.XII.1969 rw sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników terenowych zespołów usług projektowych oraz wynagrodzeń komisji wyceny prac projektowych działających w tych zespołach1970 r. Nr 2, poz. 14
67Obw. MŻ3.I.1970 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 2, poz. 26
68Z. MF27.XII.1971 r.w sprawie udziału budżetów gromadzkich rad narodowych we wpływach z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnychNr 60, poz. 406
69Obw. MpCh17.III.1971 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 20, poz. 134
70Z. Przew. KDW29.II.1972 r.w sprawie określenia organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej Nr 16, poz. 107
71Z. MF11.III.1972 r.w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji SamochodowejNr 19, poz. 116: zm: 1975 r. Nr 27, poz. 169
72Z. MSW12.VIII.1972 r. w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki SocjalistycznejNr 42, poz. 228: zm: 1977 r. Nr 3, poz. 22
73Obw. MSW7.IX.1972 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 45, poz. 250
74Z. MF3.III.1973 r.w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznychNr 12, poz. 72
75Obw. MPSiS15.III.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 16, poz. 100
76Z. MF23.III.1973 r.w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowymNr 17, poz. 105
77Obw. MHWiU8.IV.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 20, poz. 120
78Z. MPSiS11.IV.1973 rw sprawie cen skupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowegoNr 23, poz. 145
79Obw. PKNiM18.V.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 23, poz. 146
80Z. MHZ2.VI.1973 r.w sprawie upoważnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę w obrocie pozaplanowymNr 25, poz. 155
81Z. MPPiSS19.VI.1973 r.w sprawie podstawy wymiaru świadczeń i składek oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"Nr 28, poz. 177
82Obw. Prez. CUG7.VII.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 32, poz. 199
83Obw. MON12.VI.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 29, poz. 185
84Obw. MPC18.VII.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 33, poz. 204
85Obw. MPPiSS25.VII.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 34, poz. 208
86Obw. MF11.IX.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 40, poz. 243
87Obw. MBiPMB10.XI.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 51, poz. 289
88Z. MHWiU20.IX.1973 r.w sprawie rozszerzenia listy surowców własnych, które mogą być wykorzystywane przez osoby wykonujące pracę nakładcząNr 41, poz. 246
89Obw. MZiOS20.X.1973 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 46, poz. 266
90Obw. MŁ10.I.1974 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 4, poz. 29
91Obw. MLiPD19.II.1974 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 8, poz. 64
92Obw. MAGTiOŚ15.III.1974 rw sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 9, poz. 72
93Obw. MPL2.V.1974 r.w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze PolskimNr 16, poz. 103
94Z. MF3.IV.1975 r.w sprawie przedpłat na nabycie niektórych rodzajów ciągników przez rolników indywidualnychNr 13, poz. 74: zm: 1976 r. Nr 42, poz. 204