§ 2. - Rozpowszechnianie projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.

Monitor Polski

M.P.1966.24.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1966 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych (Monitor Polski Nr 71, poz. 332).