Rozpowszechnianie projektów typowych dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.71.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 28 lipca 1960 r.
w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych.

Na podstawie uchwały nr 507 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie uzupełnienia tez dotyczących typizacji w budownictwie (Monitor Polski z 1960 r. Nr 23, poz. 109) oraz art. 69 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się instrukcję w sprawie kolportażu i warunków nabywania projektów typowych dla budownictwa wiejskiego oraz upowszechniania informacji o stosowaniu projektów typowych - do stosowania przez organy administracji prezydiów rad narodowych i Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1960 r.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE KOLPORTAŻU I WARUNKÓW NABYWANIA PROJEKTÓW TYPOWYCH DLA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO ORAZ UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O STOSOWANIU TYCH PROJEKTÓW TYPOWYCH

I.

Rozprowadzanie projektów typowych.

§  1.
Wydziały architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych zobowiązane są do nabywania i sprzedaży projektów typowych opracowanych przez Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego i przeznaczonych do stosowania w budownictwie wiejskim. W związku z tym wydziały architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych powinny zgłaszać do Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego, Warszawa, ul. Wspólna 30, zapotrzebowanie na:
1)
projekty techniczne,
2)
projekty uproszczone, zalecane do stosowania w miejscowościach, dla których nie obowiązuje posiadanie i zatwierdzenie projektów technicznych na budynki wiejskie.

W zapotrzebowaniach należy określić ilość i rodzaj zamówionych projektów z podaniem numerów katalogowych. Zapotrzebowania na projekty typowe powinny być stale uzupełniane w miarę ich rozsprzedaży.

§  2.
Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego zobowiązane jest dostarczyć zamówione projekty typowe do zainteresowanych wydziałów architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych na warunkach sprzedaży komisowej.

II.

Warunki sprzedaży komisowej projektów.

§  3.
Cena sprzedażna projektów wynosi:
1)
projektu technicznego zł 33,-,
2)
projektu uproszczonego zł 5,-.

Wpływy za sprzedane projekty podlegają odprowadzeniu co miesiąc najdalej do dnia 3 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły do Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego, Warszawa, ul. Wspólna 30, na konto 86-110-1559 w Banku Inwestycyjnym, Oddział Wojewódzki w Warszawie, z zaznaczeniem "sprzedaż komisowa", po potrąceniu prowizji wymienionej w § 4 instrukcji.

§  4.
Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego wypłacać będzie za sprzedane projekty prowizję w następującej wysokości:
1)
za 1 projekt techniczny zł 5,
2)
za 1 projekt uproszczony zł 2.

Prowizja przeznaczona jest dla pracownika zajmującego się sprzedażą projektów, wyznaczonego przez prezydium powiatowej rady narodowej.

§  5.
Wydziały architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych zobowiązane będą do przesyłania dla potrzeb Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego kwartalnych sprawozdań z przebiegu rozsprzedaży projektów i odprowadzonych z tego tytułu sum. Zasady i zakres tej sprawozdawczości zostaną ustalone odrębnie w trybie obowiązującym.

III.

Upowszechnianie informacji o stosowaniu projektów typowych.

§  6.
Wydziały budownictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych i wydziały architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych oraz biura prezydiów gromadzkich rad narodowych zobowiązane są do rozpowszechniania materiałów informacyjnych i propagandowych (afisze, plakaty, ulotki itp.) wydawanych przez Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego przez wywieszanie ich w miejscach często odwiedzanych przez ludność wiejską, jak np.: w lokalach gromadzkich rad narodowych, kółek rolniczych, gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" itp., oraz dopilnowania, aby materiały propagandowo-informacyjne były zabezpieczone przed zniszczeniem.

IV.

Sprawowanie nadzoru w sprawie upowszechniania i propagowania projektów typowych.

§  7.
Zobowiązuje się wydziały budownictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych do sprawowania odpowiedniej kontroli nad wydziałami architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych w zakresie właściwego rozpowszechniania projektów i posiadania do dyspozycji odpowiedniego zapasu projektów typowych, przede wszystkim tych, które mają szersze zastosowanie na danym terenie, oraz wydziały architektury i budownictwa prezydiów powiatowych rad narodowych do kontrolowania biur prezydiów gromadzkich rad narodowych w zakresie rozpowszechniania materiałów informacyjnych i propagandowych w sprawie stosowania projektów typowych.