Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2014.434

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 202 oraz z 2013 r. poz. 380 i 561).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.
Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671), do spraw:
1)
gospodarki wodnej;
2)
środowiska.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Ekonomiczny;
2)
Departament Funduszy Ekologicznych;
3)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4)
Departament Gospodarki Odpadami;
5)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
6)
Departament Nadzoru Geologicznego;
7)
Departament Ochrony Powietrza;
8)
Departament Ochrony Środowiska;
9)
Departament Prawny;
10)
Departament Strategii i Komunikacji;
11)
Departament Zasobów Wodnych;
12)
Departament Zrównoważonego Rozwoju;
13)
Biuro Dyrektora Generalnego;
14)
Biuro Finansowe;
15)
Biuro Kadr i Szkoleń;
16)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
17)
Biuro Ministra.
§  3.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zasobów Wodnych.
§  4.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2)
Departament Gospodarki Odpadami;
3)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
4)
Departament Nadzoru Geologicznego;
5)
Departament Ochrony Powietrza;
6)
Departament Ochrony Środowiska;
7)
Departament Strategii i Komunikacji;
8)
Departament Zrównoważonego Rozwoju.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.