§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2014.434

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 202 oraz z 2013 r. poz. 380 i 561).