Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2012.202

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789, z 2010 r. Nr 61, poz. 795 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 386).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.
Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671), do spraw:
1)
gospodarki wodnej;
2)
środowiska.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Ekonomiczny;
2)
Departament Funduszy Europejskich;
3)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4)
Departament Gospodarki Odpadami;
5)
Departament Informacji o Środowisku;
6)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
7)
Departament Ochrony Powietrza;
8)
Departament Prawny;
9)
Departament Zasobów Wodnych;
10)
Departament Zrównoważonego Rozwoju;
10a) 1
Biuro do spraw Węglowodorów;
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
11a) 2
Biuro Finansowe;
12)
Biuro Kadr i Szkoleń;
13)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
14)
Biuro Ministra.
§  3.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zasobów Wodnych.
§  4.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2)
Departament Gospodarki Odpadami;
3)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
4)
Departament Ochrony Powietrza;
5)
Departament Zrównoważonego Rozwoju;
6) 3
Biuro do spraw Węglowodorów.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.
2 Załącznik § 2 pkt 11a dodany przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 9 maja 2013 r. (M.P.13.380) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 maja 2013 r.
3 Załącznik § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.