§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2014.434

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.