§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2014.434

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.