Monitor Polski

M.P.2016.476

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 434).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK 1  

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.  Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96), do spraw objętych działem środowisko.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Edukacji i Komunikacji;
2) Departament Ekonomiczny;
3) Departament Funduszy Ekologicznych;
4) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
5) Departament Gospodarki Odpadami;
6) Departament Leśnictwa;
7) Departament Nadzoru Geologicznego;
8) Departament Ochrony Powietrza i Klimatu;
9) Departament Ochrony Przyrody;
10) Departament Polityki Surowcowej i Analiz;
11) Departament Prawny;
12) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Departament Zarządzania Środowiskiem;
14) Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej;
15) (uchylony);
16) Biuro do spraw Prezydencji Konferencji Stron;
17) Biuro Dyrektora Generalnego;
18) Biuro Finansowe;
19) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
20) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1) Departament Edukacji i Komunikacji;
2) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
3) Departament Gospodarki Odpadami;
4) Departament Leśnictwa;
5) Departament Ochrony Powietrza i Klimatu;
6) Departament Ochrony Przyrody;
7) Departament Polityki Surowcowej i Analiz;
8) Departament Zarządzania Środowiskiem;
9) Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2018 r. (M.P.2018.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2018 r. (M.P.2018.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 57 z dnia 28 maja 2019 r. (M.P.2019.469) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.