Lokalizacja inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1957.67.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 270
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1957 r.
w sprawie lokalizacji inwestycji.

Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są uzyskać decyzję o lokalizacji:
1)
ogólnej - dla ważniejszych inwestycji budowlanych, określającą w sposób przybliżony miejsce wykonania zamierzonej inwestycji (np. osiedle, miasto, powiat), a dla inwestycji liniowych - ogólny przebieg trasy z wymienieniem punktów krańcowych i ważniejszych miejscowości na trasie,
2)
szczegółowej - dla inwestycji budowlanych, określającą teren, na którym inwestycja ma być wykonana, z podaniem granic, powierzchni oraz w miarę potrzeby ustalającą urbanistyczno-architektoniczne i budowlane warunki, które mają być spełnione przy jej realizacji, a dla inwestycji liniowych dokładny przebieg tych linii.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie lokalizacji ogólnej i Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w zakresie lokalizacji szczegółowej określą inwestycje, które wymagają decyzji o lokalizacji, organy właściwe do wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach. Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury określa również przypadki, w których zalesienie oraz zmiana przeznaczenia nieruchomości bez dokonania inwestycji wymaga, ze względu na interes publiczny - decyzji organu właściwego do ustalenia lokalizacji szczegółowej.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz wszystkim ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.