§ 2. - Lokalizacja inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1957.67.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1957 r.
§  2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie lokalizacji ogólnej i Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w zakresie lokalizacji szczegółowej określą inwestycje, które wymagają decyzji o lokalizacji, organy właściwe do wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach. Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury określa również przypadki, w których zalesienie oraz zmiana przeznaczenia nieruchomości bez dokonania inwestycji wymaga, ze względu na interes publiczny - decyzji organu właściwego do ustalenia lokalizacji szczegółowej.