Zm.: zarządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. - Przepisy o lokalizacji inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1959.70.367

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 30 lipca 1959 r.
w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 29 lipca 1957 r. - Przepisy o lokalizacji inwestycji.

Na podstawie § 2 uchwały nr 270 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji (Monitor Polski Nr 67, poz. 407) w związku z § 12 uchwały nr 286 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie zapewnienia realizacji budowy szkół w latach 1960-1965 zarządza się, co następuje:
W § 16 pkt 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lipca 1957 r. - Przepisy o lokalizacji inwestycji (Monitor Polski Nr 67, poz. 408) dodaje się lit. e) w brzmieniu następującym:

"e) dla inwestycji budowlanych szkół wiejskich realizowanych w latach 1960-1965, objętych planem rozmieszczenia i budowy szkół, przewidzianym w § 1 uchwały nr 286 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie zapewnienia realizacji budowy szkół w latach 1960-1965."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 lipca 1959 r.