Przepisy o lokalizacji inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1957.67.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 29 lipca 1957 r.
Przepisy o lokalizacji inwestycji.

Na nadstawie § 2 uchwały nr 270 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji (Monitor Polski Nr 67, poz. 407) zarządza się, co następuje:

Lokalizacja ogólna.

§  1.
Lokalizację ogólną ustala się dla zamierzonej inwestycji stanowiącej całość gospodarczą i realizowanej na jednym terenie.
§  2.
Projekt lokalizacji ogólnej inwestycji opracowuje inwestor, a ustala lokalizację ogólną organ wymieniony w § 4.
§  3.
1.
Ustalenia lokalizacji ogólnej wymaga budowa:
1)
zakładów przemysłowych, objętych planem centralnym, z wyjątkiem szybów naftowych,
2)
elektrowni cieplnych,
3)
linii kolejowych (normalnotorowych i wąskotorowych),
4)
dróg państwowych,
5)
instytutów naukowo-badawczych,
6)
wszystkich inwestycji, zakwalifikowanych przez inwestora centralnego jako specjalne.
2.
Nie wymagają ustalenia lokalizacji ogólnej te inwestycje spośród wymienionych w ust. 1, które zostały wymienione imiennie z ustaleniem lokalizacji ogólnej w zatwierdzonym wieloletnim planie gospodarczym.
§  4.
1.
Organem właściwym do ustalenia lokalizacji ogólnej inwestycji jest prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (wojewódzka komisja planowania gospodarczego) dla wszystkich inwestycji wymagających ustalenia lokalizacji ogólnej, z wyjątkiem inwestycji wymienionych w ust. 2, zastrzeżonych do kompetencji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
2.
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów jest właściwa do ustalania lokalizacji ogólnej budowy:
1)
zakładów przemysłowych o zatrudnieniu powyżej 400 osób,
2)
elektrowni cieplnych o mocy powyżej 100 MW,
3)
linii kolejowych normalnotorowych,
4)
dróg państwowych, mających ogólnopaństwowe znaczenie ekonomiczno-komunikacyjne (ważniejsze drogi łącznikowe w sieci dróg państwowych, drogi służące do ruchu tranzytowego między sąsiadującymi państwami, drogi wylotowe na teren sąsiadujących państw),
5)
instytutów naukowo-badawczych,
6)
wszystkich inwestycji, zakwalifikowanych przez inwestora centralnego jako specjalne,
7)
inwestycji, których lokalizacja ogólna nie została ustalona przez prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej ze względu na rozbieżność stanowisk.
§  5.
1.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć również Prezydia Rad Narodowych m. st. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania i Wrocławia.
2.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o prezydiach powiatowych rad narodowych, należy przez to rozumieć również prezydia miejskich rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.
§  6.
Projekt lokalizacji ogólnej inwestycji inwestor powinien opracować w zasadzie co najmniej w dwóch wariantach, różniących się między sobą w sposób zasadniczy, w celu wyboru prawidłowej lokalizacji z punktu widzenia kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji.
§  7.
1.
Do wniosków o ustalenie lokalizacji ogólnej inwestorzy obowiązani są dołączyć:
1)
dwa egzemplarze nie zatwierdzonych jeszcze założeń inwestycji,
2)
opinię prezydium właściwej terenowo wojewódzkiej rady narodowej (wojewódzka komisja planowania gospodarczego) - w przypadkach, gdy wniosek lokalizacyjny jest kierowany do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, lub opinię prezydium właściwej terenowo powiatowej rady narodowej (powiatowa komisja planowania gospodarczego) - w przypadkach, gdy lokalizacja ogólna jest ustalana przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
3)
opinię inwestora szczebla bezpośrednio wyższego - w przypadku, gdy z wnioskiem o ustalenie lokalizacji ogólnej nie występuje inwestor centralny.
2.
Do wniosków o ustalenie lokalizacji ogólnej inwestycji specjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej inwestorzy obowiązani są dołączyć materiały, które określi instrukcja Ministra Obrony Narodowej, wydana w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
§  8.
W przypadkach gdy Komisja Planowania przy Radzie Ministrów zwróci się do prezydiów wojewódzkich rad narodowych (wojewódzkie komisje planowania gospodarczego) o opracowanie dodatkowych wariantów lokalizacji ogólnej niezależnie od wariantów opracowanych przez inwestorów zgodnie z § 6 - inwestorzy obowiązani są przedstawić prezydiom wojewódzkich rad narodowych (wojewódzkie komisje planowania gospodarczego) potrzebne dane dotyczące projektowanych inwestycji.
§  9.
Dowodem ustalenia lokalizacji ogólnej jest zaświadczenie lokalizacyjne, wydane przez właściwy organ na formularzu sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
§  10.
Wnioski o ustalenie lokalizacji ogólnej przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów składa się za pośrednictwem inwestora centralnego. Wnioski te kieruje się do Departamentu Koordynacji Planów Gospodarki Terenowej lub do Komisji Lokalizacyjnej przy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jeżeli inwestycja została zakwalifikowana przez inwestora centralnego jako specjalna.
§  11.
Rozpatrzenie wniosku o ustalenie lokalizacji ogólnej inwestycji powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych materiałów (§ 7).

Lokalizacja szczegółowa.

Przepisy ogólne.
§  12-24. 1
.
§  25. 2
1.
W razie gdy architekt terenowy uzna za właściwą propozycję lokalizacyjną, przedstawioną przez inwestora, bez potrzeby uzyskania dodatkowych uzgodnień i danych, wydaje zaświadczenie lokalizacji szczegółowej. W razie potrzeby architekt terenowy może zażądać dowodów uzgodnienia i danych, o których mowa w ust. 2.
2.
W razie uznania propozycji lokalizacyjnej inwestora za niewłaściwą lub w razie braku takiej propozycji architekt terenowy najpóźniej w ciągu 14 dni wskaże inwestorowi jeden lub kilka terenów, na których może być zlokalizowana inwestycja, oraz w miarę potrzeby określi:
1)
warunki zagospodarowania tych terenów,
2)
z jakimi organami projektowaną lokalizację należy uzgodnić,
3)
jakie dane spośród określonych w § 27 inwestor powinien dostarczyć.
3.
Po uzyskaniu potrzebnych materiałów inwestor opracowuje projekt lokalizacji.
§  26. 3
.
§  27. 4
1.
W zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków miejscowych należy co do terenów, na których ma być zlokalizowana inwestycja, uzyskać dane w zakresie:
1)
topografii,
2)
fizjografii, dotyczące warunków hydrogeologicznych, ukształtowania i przydatności terenu oraz klimatu lokalnego,
3)
komunikacji, dotyczące technicznych możliwości obsługi kolejowej oraz powiązań drogowych,
4)
energetyki, dotyczące możliwości uzyskania energii elektrycznej, gazu oraz pary i gorącej wody z określeniem ich ilości i parametrów,
5)
zaopatrzenia w wodę,
6)
odprowadzania i sposobu oczyszczania ścieków,
7)
sposobu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
8)
kooperacji z istniejącymi lub planowanymi obiektami,
9)
możliwości zachowania potrzebnych stref ochronnych,
10)
dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, stanu własności (państwowa, innych instytucji, prywatna), oznaczania terenów, których uzyskanie uzależnione będzie od przydzielenia działek zamiennych, klasy gruntów użytkowanych na cele rolnicze i ogrodnicze oraz możliwości przekazania terenów użytkowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
11)
konieczności i rozmiarów wyburzeń istniejących budowli.
2.
Rodzaj i zakres danych, wymienionych w ust. 1, powinien być w każdym przypadku dostosowany do potrzeb.
§  28. 5
Do projektu lokalizacji (§ 25 ust. 3) inwestorzy obowiązani są dołączyć:
1)
odpisy dowodów uzgodnienia (§ 25 ust. 2 pkt 2) oraz dane (§ 25 ust. 2 pkt 3) albo protokół komisji, o której mowa w § 26,
2)
trzy egzemplarze mapy wybranego terenu w skali pozwalającej na jednoznaczne określenie wybranego terenu (1:10.000, 1:5.000 lub większej) - z oznaczeniem w miarę potrzeby: usytuowania terenu i jego ukształtowania oraz możliwości podłączenia do sieci komunikacyjnej, energetycznej, wodnej itp. W razie braku mapy należy dołączyć szkic odpowiadający powyższym wymaganiom.
§  29-41. 6
.
§  42.
1.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zaświadczenia lokalizacji ogólnej dla inwestycji podlegających w myśl niniejszego zarządzenia obowiązkowi ustalenia lokalizacji ogólnej, nie zrealizowanych w okresie planu 6-letniego, a przewidzianych do realizacji w planie 5-letnim, zachowają ważność na okres planu 5-letniego.
2.
Zaświadczenia lokalizacji ogólnej, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dla pozostałych inwestycji, tracą swą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  43.
Zaświadczenia lokalizacyjne o uzgodnieniu lokalizacji szczegółowej, wydane przed dniem wejścia w życia zarządzenia, zachowują swą ważność. Do zaświadczeń tych stosuje się przepisy § 41.
§  44.
W sprawach lokalizacji szczegółowej, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, postępowanie toczy się w trybie dotychczasowym.
§  45.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 40 z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie zasad wyboru i trybu uzgadniania lokalizacji inwestycji.
§  46.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.........................

.........................

(nazwa organu wydającego zaświadczenie)

..... dnia .... 195 ... r.

Znak ...........................

Na pismo z dnia ................

Znak ...........................

Do

................................

................................

ZAŚWIADCZENIE LOKALIZACJI OGÓLNEJ Nr .....

Na podstawie przepisów o lokalizacji inwestycji (zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lipca 1957 r. - Monitor Polski Nr 67, poz. 408)

..........................................................

(nazwa organu powołanego do ustalania lokalizacji ogólnej)

ustala lokalizację ogólną ................................

..........................................................

..........................................................

w ........................................................

Uwagi: ...................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(pieczęć okrągła)

Do wiadomości otrzymuje:

1)
........................
2)
........................
3)
........................

Kierownik organu powołanego do ustalania lokalizacji ogólnej

.................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................

(nazwa organu wydającego zaświadczenie)

... dnia ..... 195... r.

Znak: .......................

Na pismo z dnia .............

Znak: .......................

Do

...........................

...........................

ZAŚWIADCZENIE LOKALIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ Nr ....

Na podstawie przepisów o lokalizacji inwestycji (zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lipca 1957 r. - Monitor Polski Nr 67, poz. 408)

..........................................................

(nazwa organu wydającego zaświadczenie)

zgodnie z lokalizacją ogólną, ustaloną w .................

(wymienić założenia inwestycji lub zaświadczenie lokalizacyjne)

........................................................*)

zatwierdza lokalizację szczegółową .......................

..........................................................

(określić inwestycję lub sposób zamierzonego użytkowania nieruchomości)

na terenie położonym w ...................................

..........................................................

(oznaczyć teren)

oznaczonym na załączonej mapie-szkicu*).

Teren ten stanowi własność ...............................

Zaświadczenie jako dotyczące - w części dotyczącej *) gruntów prywatnych uzyskuje ważność po uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu tych gruntów.

Przy realizacji powinny być zachowane następujące warunki:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(pieczęć okrągła)

1 załącznik *),

Do wiadomości otrzymuje:

1)
................
2)
................
3)
................

Kierownik organu powołanego do zatwierdzenia lokalizacji szczegółowej

.............................

(podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.

1 § 12-24 uchylone przez § 49 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1959 r.
2 Z dniem 30 lipca 1959 r. nin. przepis traci moc, z tym że do czasu wejścia w życie zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie zasad sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania założeń inwestycji, wydanego na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46), zamiast przepisów § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) stosuje się przepisy § 25, 27 i 28 nin. zarządzenia, zgodnie z § 47 i 49 zarządzenia zmieniającego.
3 § 26 uchylony przez § 49 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1959 r.
4 Z dniem 30 lipca 1959 r. nin. przepis traci moc, z tym że do czasu wejścia w życie zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie zasad sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania założeń inwestycji, wydanego na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46), zamiast przepisów § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) stosuje się przepisy § 25, 27 i 28 nin. zarządzenia, zgodnie z § 47 i 49 zarządzenia zmieniającego.
5 Z dniem 30 lipca 1959 r. nin. przepis traci moc, z tym że do czasu wejścia w życie zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie zasad sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania założeń inwestycji, wydanego na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46), zamiast przepisów § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) stosuje się przepisy § 25, 27 i 28 nin. zarządzenia, zgodnie z § 47 i 49 zarządzenia zmieniającego.
6 § 29-41 uchylone przez § 49 zarządzenia z dnia 30 lipca 1959 r. (M.P.59.70.367) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1959 r.