Lokalizacja ogólna inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1962.82.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1962 r.

UCHWAŁA Nr 354
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1962 r.
w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów projekt wytycznych polityki lokalizacyjnej wraz z projektem wytycznych dotyczących opracowania wieloletniego planu rozwoju gospodarki narodowej oraz projekt zbiorczego ustalenia lokalizacji ogólnej ważniejszych inwestycji wraz z projektem wieloletniego planu rozwoju gospodarki narodowej.
1.
Rada Ministrów przy uchwalaniu wytycznych dotyczących opracowania wieloletniego planu gospodarki narodowej określi inwestycje, których projekty lokalizacji ogólnej zostaną przedstawione do zatwierdzenia w formie zbiorczej, łącznie z projektem planu wieloletniego.
2.
Rada Ministrów ustala na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów lokalizację ogólną inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz ważniejszych inwestycji przemysłowych, objętych wieloletnimi planami gospodarczymi, dla których lokalizacja ogólna nie została ustalona w tych planach.
3.
Rada Ministrów ustala również lokalizację ogólną inwestycji przedstawianych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w szczególności inwestycji o skomplikowanych warunkach lokalizacyjnych, inwestycji, co do których powstała rozbieżność stanowisk w sprawie lokalizacji ogólnej pomiędzy organami naczelnymi lub prezydiami wojewódzkich rad narodowych oraz w sprawach przedstawionych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przez właściwe zjednoczenia wiodące w ciągu 14 dni od daty powzięcia decyzji przez wojewódzkie organy do spraw lokalizacji ogólnej inwestycji.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów do wiadomości dwa razy w ciągu roku powzięte decyzje w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji.
Traci moc uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji (Monitor Polski Nr 67, poz. 407).
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz wszystkim ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.