Zwrot cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.47.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 4 kwietnia 1928 r.
w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy ż dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę przędzy wytworzonej w kraju zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu przędzy barwniki i chemikalja podług następujących norm:

za 100 kg przędzy wełnianej barwionej zł 78,50

za 100 kg przędzy wełnianej z domieszką przędzy bawełnianej, barwionej " 69,-

za 100 kg przędzy bawełnianej barwionej " 34,-

za 100 kg przędzy wigonjowej barwionej " 30,-

za 100 kg przędzy wigonjowej z domieszką wełny (nie wyżej 50 %) barwionej " 45,-

Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych oraz izb przemysłowo-handlowych, po stwierdzeniu występu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Wykazy związków eksportowych oraz izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych za świadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wyda Minister Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 25 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 148).
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz.U.28.76.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1930 r. (Dz.U.31.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1931 r.

2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 1934 r. (Dz.U.34.41.368) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 1934 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1932 r. (Dz.U.33.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 1933 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 1934 r. (Dz.U.34.41.368) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 1934 r.