§ 3. - Zwrot cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.47.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1934 r.
§  3. 3
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

3 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1932 r. (Dz.U.33.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 1933 r.