Zmiany w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. - Dz.U.1985.50.262 - OpenLEX

Zmiany w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.50.262

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.

USTAWA
z dnia 12 listopada 1985 r.
o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

W celu:

- stworzenia lepszych warunków funkcjonowania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz doskonalenia ich organizacji,

- dalszego wdrażania reformy gospodarczej,

- kompleksowego rozwiązywania ważnych społecznie problemów,

- decentralizowania administracji państwowej i zarządzania gospodarką narodową

oraz zgodnie z wnioskami zgłaszanymi w trakcie spotkań przed wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi się, co następuje:

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

Sprawy objęte dotychczas zakresem działania Ministra do Spraw Cen przechodzą do zakresu działania Ministra Finansów.

(skreślony).

1.
Urząd Rady Ministrów jest powołany do:
1)
określania zasad organizowania i funkcjonowania urzędów administracji państwowej,
2)
koordynowania realizacji polityki kadrowej w administracji państwowej,
3)
prowadzenia spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w administracji państwowej,
4)
organizowania działalności legislacyjnej Rządu,
5)
kontrolowania realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów,
6)
koordynowania działalności kontrolnej naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
7)
ustalania zasad zarządu nieruchomościami państwowymi pozostającymi w dyspozycji organów administracji państwowej,
8)
zapewniania obsługi organizacyjnej, prawnej oraz techniczno-biurowej prac Rządu.
1a. 6
Do Urzędu Rady Ministrów należą również sprawy związane z realizacją zadań w dziedzinie stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.
2.
Do zakresu działania Urzędu Rady Ministrów przechodzą należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej sprawy:
1)
nadzoru nad bieżącą działalnością terenowych organów administracji państwowej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego,
2)
koordynacji i kontroli działalności terenowych organów administracji państwowej oraz ich organizacji i funkcjonowania,
3)
dokonywania kompleksowych analiz i ocen działalności terenowych organów administracji państwowej oraz uzyskiwanych przez te organy wyników,
4)
wykonywania, przy współdziałaniu właściwych organów i organizacji, kompleksowej kontroli województw.
2a. 7
Do zakresu działania Urzędu Rady Ministrów przechodzą zadania należące dotychczas do Urzędu do Spraw Wyznań.
3.
Urzędem Rady Ministrów kieruje Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów, powoływany i odwoływany w trybie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
4. 8
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów realizuje zadania przewidziane w odrębnych ustawach dla ministra właściwego do spraw administracji.
4a. 9
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów realizuje zadania przewidziane dotychczas w odrębnych ustawach dla Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, a także dla Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.
5.
Szczegółowy zakres działania Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz tryb przeprowadzania kontroli określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
6.
Organizację Urzędu Rady Ministrów ustali statut nadany przez Radę Ministrów.
1.
Sprawy komunikacji miejskiej, dróg oraz transportu, objęte dotychczas zakresem działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przechodzą do zakresu działania Ministra Komunikacji.
2.
Sprawy wtórnego i specjalistycznego przetwórstwa surowców drzewnych, objęte dotychczas zakresem działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, przechodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
3.
Nadzór nad funkcjonowaniem izb wytrzeźwień powierza się Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Znosi się:
1)
urząd Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
urząd Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej,
3)
urząd Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
4)
urząd Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
5)
urząd Ministra Gospodarki Materiałowej,
6)
urząd Ministra do Spraw Cen.
2.
Znosi się:
1)
Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2)
Centralny Urząd Geologii,
3)
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu,
4)
Główny Komitet Turystyki.
3.
Znosi się Urząd Cen oraz okręgowe urzędy cen. Zadania należące dotychczas do zakresu działania okręgowych urzędów cen przechodzą do zakresu działania izb skarbowych.
4.
Znosi się centralny organ administracji państwowej i urząd Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej.
5. 10
Znosi się Urząd do Spraw Wyznań.
1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, określi szczegółowy zakres działania ministrów, o których mowa w art. 1-4, Ministra Finansów - w sprawach cen oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
2.
Organizację aparatu wykonawczego organów wymienionych w ust. 1, jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez te organy oraz przedsiębiorstwa państwowe, w stosunku do których pełnią one funkcje organu założycielskiego, określają statuty nadane przez Radę Ministrów.
3.
Rada Ministrów określi tryb i terminy przejęcia spraw przez nowo powołane urzędy ministrów, Ministra Finansów oraz Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
1.
Rada Ministrów w celu zapewnienia jednolitej realizacji prawnie wyodrębnionych zadań o szczególnym znaczeniu społecznym lub gospodarczym może utworzyć stanowisko sekretarza stanu w urzędzie Komisji Planowania, ministerstwie lub innym urzędzie kierowanym przez ministra.
2.
Rada Ministrów może również określić centralne organy administracji państwowej, których kierownicy są powoływani w randze sekretarza stanu.
3.
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy stanu.
1.
Rada Ministrów może w strukturze urzędu naczelnego organu administracji państwowej ustanowić pełnomocnika Rządu do zadań o szczególnym znaczeniu społecznym lub gospodarczym.
2.
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 22, poz. 98) w art. 2 w pkt 3 wyrazy "szefa Urzędu Rady Ministrów" skreśla się, a wyrazy "zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami "pierwszego zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, sekretarza stanu, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego".

1.
W zakresie uregulowanym w ustawie tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące utworzenia naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
2.
Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 1985 r., określi szczegółowo kompetencje zastrzeżone w przepisach szczególnych do właściwości organów znoszonych niniejszą ustawą, które przechodzą odpowiednio do właściwości organów tworzonych na podstawie ustawy, oraz organów, o których mowa w art. 5, 7 i 8.
3.
Kompetencje nie objęte rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2, wygasają w dniu jego ogłoszenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 skreślony przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
2 Art. 2 skreślony przez art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U.89.73.434) z dniem 1 stycznia 1990 r.
3 Art. 3 skreślony przez art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U.89.73.433) z dniem 1stycznia 1990 r.
4 Art. 4 skreślony przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
5 Art. 6 skreślony przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
6 Art. 7 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 listopada 1989 r. (Dz.U.89.64.387) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 grudnia 1989 r.
7 Art. 7 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 23 listopada 1989 r. (Dz.U.89.64.387) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 grudnia 1989 r.
8 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 38 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198) z dniem 27 maja 1990 r.
9 Art. 7 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 23 listopada 1989 r. (Dz.U.89.64.387) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 grudnia 1989 r.
10 Art. 9 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 1989 r. (Dz.U.89.64.387) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 grudnia 1989 r.