Utworzenie urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Dz.U.1989.73.434 - OpenLEX

Utworzenie urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.73.434

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1999 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 1989 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. *

Tworzy się urząd Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej realizuje politykę państwa w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w stosunku do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy własności.

1.
Do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej należą w szczególności sprawy:
1)
produkcji roślinnej, hodowli i ochrony roślin oraz nasiennictwa,
2)
produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
3)
ochrony zdrowia zwierząt, produkcji leków weterynaryjnych oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad żywnością pochodzenia zwierzęcego,
4)
gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych,
5)
przetwórstwa rolno-spożywczego i przechowalnictwa artykułów żywnościowych,
6)
gospodarki gruntami przeznaczonymi na cele rolne i ich ochrony,
7)
ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do obszarów gmin, a także podziałów i rozgraniczania nieruchomości w odniesieniu do obszarów nie objętych działaniem ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 29, poz. 154),
8)
melioracji oraz zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę,
9)
budownictwa rolniczego, elektryfikacji i mechanizacji rolnictwa,
10)
oświaty rolniczej oraz postępu naukowo-technicznego,
11) 2
ubezpieczenia społecznego rolników.
2.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania, wykonuje zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz inne zadania, określone w ustawach szczególnych.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)
opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
2)
udział w planowaniu społeczno-gospodarczym i finansowym,
3)
tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych do zapewnienia rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
4)
tworzenie warunków do rozwoju współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą.
1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2.
Organizację Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister jest organem założycielskim, określa statut nadany przez Radę Ministrów.
1.
Znosi się urząd Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2.
Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w zakresie ustalonym ustawą, przechodzą do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania, staje się z dniem wejścia w życie ustawy organem założycielskim przedsiębiorstw państwowych, dla których dotychczas takim organem był Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433) art. 2 skreśla się.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.

* Z dniem 1 kwietnia 1999 r., na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 89 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.97.141.943), nin. ustawa zachowuje moc do czasu ustalenia szczegółowego zakresu działania ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej.
1 Art. 2 zmieniony przez art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.
2 Art. 3 ust. 1 pkt 11 dodany przez art. 97 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.91.7.24) z dniem 1 stycznia 1991 r.