[Zakres podmiotowy regulacji] - Art. 2. - Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. - Dz.U.2022.1215 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zakres podmiotowy regulacji] - Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  2.  [Zakres podmiotowy regulacji]

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

1)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Szefa Krajowego Biura Wyborczego;
3)
Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta;
4) 1
 Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Sekretarza Akademii Kopernikańskiej, sekretarza stanu, członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.
1 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1459) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.