Utworzenie Głównego Komitetu Turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.14.60

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1987 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 1978 r.
o utworzeniu Głównego Komitetu Turystyki. *

1.
Tworzy się Główny Komitet Turystyki, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach turystyki.
3.
Komitet jest organem kolegialnym.
1.
Do zakresu działania Komitetu należą sprawy: zagospodarowania turystycznego kraju, hotelarstwa i obozowisk turystycznych, rozwoju turystyki, organizacji i obsługi ruchu turystycznego oraz programowania, koordynacji i kontroli działalności w tych dziedzinach. Komitet udziela pomocy w rozwijaniu społecznych form działalności w dziedzinie turystyki.
2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Komitetu oraz zakres i formy sprawowanej przez niego koordynacji i kontroli działalności w dziedzinie turystyki.

Komitet w realizacji swoich zadań współdziała ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.

1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
członkowie.
2.
Przewodniczącego Komitetu, jego zastępców oraz członków Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3.
Organizację Komitetu, tryb jego działania, organizację aparatu wykonawczego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Komitetowi określa statut nadany przez Radę Ministrów.

W sprawach należących do zakresu działania Komitetu zarządzenia i inne akty wykonawcze wydaje przewodniczący Komitetu.

Nadzór nad Komitetem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

1.
Tworzy się Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku. Funduszem zarządza Komitet.
2.
Rady narodowe stopnia wojewódzkiego mogą tworzyć terenowe fundusze turystyki i wypoczynku oraz określać cele, na które mogą być przeznaczane dochody tych funduszów.
3.
Rada Ministrów określa zasady działania i źródła dochodów funduszów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz cele, na które mogą być przeznaczane dochody Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 12 listopada 1985 r. ustawa traci moc w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.85.50.262), na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy.

Z dniem 24 października 1987 r. ustawa traci moc z wyjątkiem art. 7 i 8, w związku z art. 8 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej (Dz.U.87.33.179).