Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.44.200

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1983 r.

USTAWA
z dnia 28 lipca 1983 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Art.  1.

Tworzy się urząd Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Art.  2.

Do zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej należą sprawy: nadzoru nad bieżącą działalnością terenowych organów administracji państwowej, koordynacji i kontroli działalności tych organów oraz ich organizacji i funkcjonowania; miejscowego planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, nadzoru urbanistyczno-budowlanego, architektonicznego i techniczno-budowlanego; gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; gospodarki gruntami nierolniczymi i nieleśnymi; geodezji i kartografii; koordynacji w dziedzinie projektowania architektoniczno-budowlanego oraz kompleksowej kontroli województw.

Art.  3.
1. Do zadań Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie, w zakresie ustalonym w art. 2, polityki Państwa stosownie do potrzeb społecznych i gospodarczych oraz tworzenie warunków do realizacji celów tej polityki.
2. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej realizuje zadania określone w ust. 1 poprzez:
1) tworzenie prawnych, technicznych i ekonomicznych warunków do realizacji zadań przez terenowe organy administracji państwowej,
2) prognozowanie i programowanie rozwoju nadzorowanych dziedzin administracji państwowej i gospodarki, dokonywanie analiz i ocen ich funkcjonowania, kształtowanie kierunków polityki ekonomicznej i technicznej oraz prowadzenie polityki kadrowej i udzielanie pomocy w szkoleniu kadr.
3. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej współdziała przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, z terenowymi organami administracji państwowej, dokonuje kompleksowych analiz i ocen ich działalności oraz uzyskiwanych przez te organy wyników.
4. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przy współdziałaniu właściwych organów i organizacji, wykonuje kompleksową kontrolę województw, obejmującą działalność terenowych organów administracji państwowej oraz jednostek gospodarki uspołecznionej, a także ocenia sprawność zarządzania i efektywność gospodarowania i obsługi ludności w zaspokajaniu jej potrzeb, z wyjątkiem jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej kompleksowej kontroli województw, zasady współdziałania innych organów i organizacji w jej przeprowadzaniu oraz obowiązki kontrolowanych jednostek w tym zakresie.
Art.  4.

Do zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania:

1) Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem spraw określonych w dziale VI, rozdziale I ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6),
2) Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dotyczące koordynacji w dziedzinie projektowania budowlanego oraz zasad i trybu wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie,
3) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dotyczące rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin.
Art.  5.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
2. Organizację Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej określa statut nadany przez Radę Ministrów. Statut ustala również jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
Art.  6.
1. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej wykonuje zadania w zakresie geodezji i kartografii poprzez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
3. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej ustala zakres i organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz może, w drodze rozporządzenia, upoważnić prezesa tego Urzędu do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach.
Art.  7.
1. W dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z 1959 r. Nr 27, poz. 167 i z 1970 r. Nr 16, poz. 138) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej może nałożyć na terenowy organ administracji państwowej obowiązek świadczenia środkami technicznymi przedsiębiorstw i zakładów usług i robót mających na celu zwalczenie klęski żywiołowej na terenie innego województwa."

2. W dekrecie z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Sprawy rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków należą do właściwości Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej."

3. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8, poz. 49 i z 1972 r. Nr 11, poz. 77) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "projektowania budowlanego i" skreśla się.
4. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 i z 1981 r. Nr 12, poz. 57) w art. 26 ust. 6 wyrazy "Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" zastępuje się wyrazami "Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej".
Art.  8.

Traci moc ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 16, poz. 90).

Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.