Lista związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.31.164

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1984 r.
w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen (Dz. U. Nr 7, poz. 53) zarządza się, co następuje:
W skład Rady do Spraw Cen wchodzą przedstawiciele następujących związków zawodowych i organizacji:
1)
Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego - "Metalowcy",
2)
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa,
3)
Federacji Związków Zawodowych Kopalń Węgla Kamiennego, Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Przedsiębiorstw Budowy Szybów w Przemyśle Węglowym,
4)
Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego,
5)
Federacji Związków Zawodowych Pracowników "Społem",
6)
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Państwowego Handlu i Usług,
7)
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
8)
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska,
9)
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji,
10)
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
11)
Federacji Konsumentów,
12)
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,
13)
Związku Młodzieży Wiejskiej,
14)
Zrzeszenia Studentów Polskich,
15)
Ligi Kobiet Polskich,
16)
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
17)
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
18)
Naczelnej Organizacji Technicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.