Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 1617) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 2 otrzymuj e brzmienie:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112 oraz Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32).";

2) odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015 str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112 oraz Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32.";

3) w § 1:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rozporządzenie stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego należącego do kategorii SEE:

1) wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;

2) małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;

3) sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego;

4) sprzętu konsumenckiego;

5) sprzętu oświetleniowego;

6) narzędzi elektrycznych i elektronicznych;

7) zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

8) wyrobów medycznych;

9) przyrządów do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych;

10) automatów wydających;

11) pozostałych kategorii SEE, nieobjętych kategoriami, o których mowa w pkt 1-10.",

b) w ust. 2:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach z pokładowym źródłem zasilania lub napędem trakcyjnym zasilanym zewnętrznym źródłem energii, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego, których funkcjonowanie wymaga poruszania się lub ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy;",

w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) organów piszczałkowych.";

4) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Maksymalny okres obowiązywania wyłączeń określonych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wynosi:

1) dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt \-l i pkt 10 - pięć lat od dnia 21 lipca 2011 r.;

2) dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - od dnia 22 lipca 2016 r.;

3) dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 9 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych - od dnia 22 lipca 2017 r.;

4) dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt 11 - pięć lat od dnia 22 lipca 2019 r.";

5) w § 10 w ust. 1:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) części zamiennych:

a) odzyskanych z SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r.,

b) odzyskanych z wyrobów medycznych lub przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2024 r.,

c) odzyskanych z wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2026 r.,

d) odzyskanych z przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2027 r.,

e) odzyskanych z SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu do dnia 22 lipca 2019 r., oraz użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2029 r.;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) części zamiennych, o których mowa w pkt 5a, jeżeli:

a) ponowne zastosowanie części zamiennych odzyskanych z SEE jest zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125),

b) konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia odzyskanych ze zużytego sprzętu;",

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8).