§ 10. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  10. 
1. 
Przepisów § 4 ust. 1 nie stosuje się do:
1)
przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.;
2)
przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
3)
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r.;
4)
przypadków, w których zakres i okres ich obowiązywania został określony w załączniku III i IV do dyrektywy 2011/65/UE;
5)
przewodów lub części zamiennych:
a)
SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.,
b)
przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.,
c)
przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
5a)
części zamiennych:
a)
odzyskanych z SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r.,
b)
odzyskanych z wyrobów medycznych lub przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2024 r.,
c)
odzyskanych z wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2026 r.,
d)
odzyskanych z przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2027 r.,
e)
odzyskanych z SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu do dnia 22 lipca 2019 r., oraz użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2029 r.
6)
części zamiennych, o których mowa w pkt 5a, jeżeli:
a)
ponowne zastosowanie części zamiennych odzyskanych z SEE jest zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
b)
konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia odzyskanych ze zużytego sprzętu;
7)
SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r.
2. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f-i, ma zastosowanie do wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.
3. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f-i, nie ma zastosowania do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. ani do wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r.
4. 
Udostępnianie SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 25 maja 2013 r. i niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-e oraz pkt 2, jest możliwe do dnia 22 lipca 2019 r.