§ 4. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  4. 
1. 
Maksymalna, dopuszczalna wartość stężenia wagowego w materiałach jednorodnych wynosi:
1)
0,1% - w przypadku:
a)
ołowiu,
b)
rtęci,
c)
sześciowartościowego chromu,
d)
polibromowanych bifenyli oznaczonych symbolem "PBB",
e)
polibromowanych eterów difenylowych oznaczonych symbolem "PBDE",
f)
ftalanu di-2-etyloheksylu oznaczonego symbolem "DEHP",
g)
ftalanu benzylu butylu oznaczonego symbolem "BBP",
h)
ftalanu dibutylu oznaczonego symbolem "DBP",
i)
ftalanu diizobutylu oznaczonego symbolem "DIBP";
2)
0,01% - w przypadku kadmu.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w załączniku III lub IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2011/65/UE".
3. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f-h, nie ma zastosowania do zabawek.
4. 
Maksymalny okres obowiązywania wyłączeń określonych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wynosi:
1)
dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt \-l i pkt 10 - pięć lat od dnia 21 lipca 2011 r.;
2)
dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - od dnia 22 lipca 2016 r.;
3)
dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 9 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych - od dnia 22 lipca 2017 r.;
4)
dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt 11 - pięć lat od dnia 22 lipca 2019 r.