§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.93

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - gospodarka.
3. 
Minister jest dysponentem części 20 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.