§ 1. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pola elektromagnetycznego oraz mogącym służyć do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego i zaprojektowanym do użytkowania przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zwanym dalej "SEE";
2)
procedury oceny zgodności SEE;
3)
sposób oznakowania SEE oraz wzór znaku.
1a. 
Rozporządzenie stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego należącego do kategorii SEE:
1)
wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;
2)
małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;
3)
sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego;
4)
sprzętu konsumenckiego;
5)
sprzętu oświetleniowego;
6)
narzędzi elektrycznych i elektronicznych;
7)
zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
8)
wyrobów medycznych;
9)
przyrządów do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych;
10)
automatów wydających;
11)
pozostałych kategorii SEE, nieobjętych kategoriami, o których mowa w pkt 1-10.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
SEE związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
2)
SEE przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;
3)
SEE zaprojektowanego i przeznaczonego do zainstalowania jako część innego sprzętu, do którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia, i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część takiego sprzętu oraz być zastąpiony wyłącznie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
4)
wielkogabarytowego zespołu maszyn, sprzętu lub elementów składowych współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowanego i odinstalowywanego w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowanego i utrzymywanego przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub instytucie badawczym;
5)
wielkogabarytowego zespołu aparatury oraz innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczonych do trwałego użytkowania w określonym z góry i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywanych przez profesjonalny personel;
6)
środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;
7)
maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach z pokładowym źródłem zasilania lub napędem trakcyjnym zasilanym zewnętrznym źródłem energii, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego, których funkcjonowanie wymaga poruszania się lub ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy;
8)
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
9)
paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;
10)
SEE zaprojektowanego do celów badawczych, który jest udostępniany wyłącznie do użytku profesjonalnego;
11)
organów piszczałkowych.