Art. 9. - [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań dla wyrobów oraz procedur oceny zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  9.  [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań dla wyrobów oraz procedur oceny zgodności]
1. 
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzeń, zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz procedury oceny zgodności, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia.
2. 
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, w szczególności metody badań, sposób oznakowania wyrobów oraz wzór znaku.