Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1256

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek, należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I880-3700
II1450-3720
III1460-3740
IV1470-3770
V1480-3800
VI1490-3830
VII1500-3860
VIII1510-4030
IX1530-4200
X1560-4370
XI1590-4580
XII1620-4800
XIII1670-5050
XIV1710-5390
XV1750-5730
XVI1810-6230
XVII1870-6740
XVIII1940-7250
XIX2010-7760
XX2070-8270
XXI2190-8920

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego w złWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Przewodniczący Komisji6500-10 6001600-3200według odrębnych przepisów
2Zastępca Przewodniczącego Komisji,

sekretarz Komisji

5800-9200900-2800
3Członek Komisji pełniący funkcję Koordynatora Oddziału PKBWK5600-8700500-1500
4Członek Komisji5600-8700-