§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1256

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.