Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 3 "Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji" w tabeli III "Pracowników zatrudnionych w urzędach wojewódzkich" lp. 1 otrzymuje brzmienie:
123456
1Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznegoXVIII-XXI10według odrębnych przepisów
§  2.  Do lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego pozostających na dotychczasowych stanowiskach stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem art. 18 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115 i 1942).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.