Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.
§  2.  Do lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego pozostających na dotychczasowych stanowiskach stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem art. 18 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115 i 1942).