Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1692

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 4 w lit. h na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców";

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabelę I w brzmieniu:

"Tabela I. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złStawka dodatku funkcyjnego w zł doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor generalny5000-99001600wyższe6
2Dyrektor wydziału, zastępca dyrektora wydziału, pełnomocnik terenowy4500-96001400wyższe5
dyrektor Gabinetu Rzecznika2
główny księgowywedług odrębnych przepisów
3Główny konsultant, radca Rzecznika3800-94001200wyższe5
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Koordynator3500-87001200wyższe4
5Główny specjalista, rzecznik prasowy3300-8500640wyższe4
6Starszy specjalista, samodzielny księgowy3200-8200-wyższe3
7Starszy sekretarz3000-6600-średnie3
8Specjalista2800-6400-wyższe1
9Sekretarz,

księgowy,

starszy referent

2500-5200-średnie2
10Młodszy specjalista2300-4800-wyższe-
11Referent2220-3500-średnie-
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.