Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2017.2194 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2194

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Nie można w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i stażu lekarza dentysty.";

2)
w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2369 zł.";

3)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej są przekazywane przez właściwą jednostkę budżetową resortu obrony narodowej na podstawie umowy na prowadzenie stażu zawartej między działającym w imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia a kierownikiem podmiotu leczniczego uprawnionego do prowadzenia stażu.";

4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia część oznaczona "wzór nr 1/3" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia część oznaczona "wzór nr 1/4" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
1.  2
 Do dnia 30 czerwca 2018 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty otrzymuje odpowiednio zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości:
1)
2100 zł od dnia 1 lipca 2017 r.;
2)
2249 zł od dnia 1 stycznia 2018 r.
2. 
Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lekarzy, o których mowa w ust. 1, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 30 czerwca 2017 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje jednostce, która zatrudniała tych lekarzy na podstawie porozumienia do umowy, na podstawie której był finansowany ten staż.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR NR 1/3

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO

LEKARZA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR NR 1/4

KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO

LEKARZA DENTYSTY

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2018 r.