§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2017.2194 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2194

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2018 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.