Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2018.2128 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2128

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2194) w § 2 w ust. 1 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 30 czerwca 2018 r.".
Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 oraz z 2017 r. poz. 2194), lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 30 czerwca 2018 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje jednostce, która zatrudniała tych lekarzy, na podstawie porozumienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 30 czerwca 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).