Art. 15. - [Staż podyplomowy] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  15.  17 [Staż podyplomowy]
1. 
Staż podyplomowy obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w dziedzinach medycyny wskazanych w ust. 3 albo 4, a także pogłębienie wiedzy z zakresu, o którym mowa w ust. 5.
2. 
Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
3. 
Lekarz odbywa staż podyplomowy, realizując jego program w zakresie:
1)
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, stanowiących część stałą stażu,
2)
nie więcej niż trzech innych wybranych przez lekarza dziedzin medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, stanowiących część personalizowaną stażu,
3)
szkolenia z transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych,
4)
szkolenia z profilaktyki onkologicznej,
5)
szkolenia z leczenia bólu,
6)
kursu podstawowych i zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS/BLS) w ramach części stażu odbywanego w dziedzinie medycyny ratunkowej

- których czas trwania oraz sposób realizacji określa ramowy program stażu podyplomowego lekarza.

4. 
Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy, realizując jego program w zakresie:
1)
chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją,
2)
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, w przypadku odbywania stażu podyplomowego w dziedzinie periodontologii,
3)
szkolenia z profilaktyki onkologicznej,
4)
szkolenia z leczenia bólu,
5)
kursu z medycyny ratunkowej

- których czas trwania oraz sposób realizacji określa ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty.

5. 
Oprócz szkoleń wymienionych w ust. 3 i 4 staż podyplomowy obejmuje również szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medycznego, w tym bioetyki.
6. 
W trakcie odbywania części stałej albo części personalizowanej stażu lekarz, po uzyskaniu akceptacji koordynatora, o którym mowa w art. 15g ust. 1, może przeznaczyć nie więcej niż łącznie 6 dni na udział w konferencjach, kursach lub szkoleniach innych niż wymienione w ust. 3-5.
7. 
Okres stażu podyplomowego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
8. 
Staż podyplomowy rozpoczyna się w dniu 1 marca albo w dniu 1 października każdego roku.
9. 
W uzasadnionych przypadkach właściwa okręgowa rada lekarska, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, może wyrazić, na pisemny wniosek lekarza, zgodę na rozpoczęcie przez lekarza albo lekarza dentystę stażu podyplomowego w innym terminie niż określony w ust. 8 albo może skierować lekarza do innego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy.
10. 
Nie można w tym samym czasie odbywać stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty.
17 Art. 15 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r., z tym że przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 3-10 stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 14 powołanej ustawy.