§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2017.2194 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2194

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2018 r.
§  2. 
1.  2
 Do dnia 30 czerwca 2018 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty otrzymuje odpowiednio zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości:
1)
2100 zł od dnia 1 lipca 2017 r.;
2)
2249 zł od dnia 1 stycznia 2018 r.
2. 
Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lekarzy, o których mowa w ust. 1, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 30 czerwca 2017 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje jednostce, która zatrudniała tych lekarzy na podstawie porozumienia do umowy, na podstawie której był finansowany ten staż.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2018 r.