§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2017.2194 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2194

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Nie można w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i stażu lekarza dentysty.";

2)
w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2369 zł.";

3)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej są przekazywane przez właściwą jednostkę budżetową resortu obrony narodowej na podstawie umowy na prowadzenie stażu zawartej między działającym w imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia a kierownikiem podmiotu leczniczego uprawnionego do prowadzenia stażu.";

4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia część oznaczona "wzór nr 1/3" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia część oznaczona "wzór nr 1/4" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.