Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o... - Dz.U.2020.1214 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1214

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Postępowanie składa się z dwóch etapów, zwanych dalej "etapami postępowania", oraz z badania psychofizjologicznego.

3. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje po zakończeniu drugiego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 2, po zakończeniu pierwszego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego.",

b)
użyte w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)",
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Straży Granicznej.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;",

b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.";

3)
w § 5 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) miejscu składania podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy.";

4)
w § 7:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Testy oraz rozmowę kwalifikacyjną, wchodzące w skład drugiego etapu postępowania, przeprowadza się w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. W przypadkach wskazanych w § 9ba test sprawności fizycznej może być przeprowadzany również w jednostce organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przełożonego właściwego w sprawach postępowania, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż ośrodek szkolenia Straży Granicznej.";

5)
w § 8:
a)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "przedkłada" zastępuje się wyrazem "udostępnia",
w pkt 3 wyraz "przedłożenia" zastępuje się wyrazami "udostępnienia do wglądu",
b)
w ust. 3 wyraz "przedłożyć" zastępuje się wyrazami "udostępnić do wglądu",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podanie wraz ze składanymi lub udostępnianymi do wglądu dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w:

1) komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych,

2) komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

3) komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej

- zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel Straży Granicznej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności udostępnianych do wglądu dokumentów oraz odbiera od kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i celem przetwarzania jego danych osobowych, informacjami o odbiorcach danych, a także informuje o prawach, które przysługują kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Złożenie lub udostępnienie do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz przeprowadzenie rozmowy informacyjnej, o której mowa w ust. 4, może nastąpić również w placówce Straży Granicznej lub dywizjonie Straży Granicznej w przypadku ich wskazania przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania.",

e)
w ust. 5 wyraz "przedłożenia" zastępuje się wyrazami "udostępnienia do wglądu",
f)
ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. W przypadku wstrzymania prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 5a, przedstawiciel Straży Granicznej odmawia przyjęcia od kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3.";

6)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.

2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania dokonuje oceny wyników z uwzględnieniem wniosków i innych informacji zawartych w sprawozdaniu z badania psychofizjologicznego.";

7)
w § 9:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata, w celu oceny możliwości ich wykorzystania w służbie lub ustalenia posiadania preferencji, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, jak również ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby z uwzględnieniem między innymi poziomu wiedzy o Straży Granicznej;",

uchyla się pkt 5,
b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania. Jeżeli nie zachodzi przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 2, komórka kadrowa informuje kandydata o dopuszczeniu go do drugiego etapu postępowania, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie i miejscu przeprowadzania drugiego etapu postępowania, a także o możliwości przystąpienia do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, a w przypadku zaistnienia podstaw do zaliczenia znajomości języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów - o liczbie przyznanych punktów.";

8)
po § 9b dodaje się § 9ba w brzmieniu:

"§ 9ba. 1. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania może przystąpić do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania, w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby.

2. Kandydat, który uzyskał 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może w ramach tego samego postępowania ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, przystąpić do tego testu.

3. W przypadku uzyskania 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej kandydat przystępuje do drugiego etapu postępowania przeprowadzanego w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

4. Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w celu poprawy oceny może przystąpić do testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w trakcie drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, w terminie do siedmiu dni od przystąpienia do testu. Wyniki i oceny uzyskane przez kandydata w ramach drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej są wiążące.

5. Test sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej przeprowadza zespół do spraw przeprowadzania testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej powoływany corocznie w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1 - przez komendanta tej jednostki w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

9)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Kandydatowi, który w toku pierwszego etapu postępowania potwierdził znajomość języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów, zalicza się test ze znajomości języka obcego i przyznaje 6 punktów.

2. Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy kandydat uzyska dokument, który umożliwia zaliczenie testu z języka obcego w trakcie pierwszego etapu postępowania, i dostarczy go do komórki kadrowej, do czasu wystawienia opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania, test zalicza się.";

10)
w § 15:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przed rozpoczęciem testów pisemnych kandydat losuje numer kodowy.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Numerem kodowym oznacza się arkusze odpowiedzi wypełniane przez kandydata oraz wyniki z poszczególnych testów uzyskane przez kandydata w postępowaniu.";

11)
w § 16:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielane na arkuszach opatrzonych pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wyniki poszczególnych testów, z przypisanym numerem kodowym kandydata, są podawane do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie ich w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.";

12)
w § 17:
a)
użyte w ust. 1a wyrazy "ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882)",
b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"lb) Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą jednostką ratownictwa medycznego.";

13)
w § 18 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;";

14)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Kandydat posiadający wykształcenie, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3a, uzyskuje z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę zwiększoną o 2 punkty z tytułu posiadanego wykształcenia, ale nie wyższą niż maksymalna wartość punktów możliwa do przyznania z rozmowy kwalifikacyjnej.";

15)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyciąg z wyników, o których mowa w § 16 ust. 8, z przypisanym numerem kodowym kandydata podaje się do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie tego wyciągu przez okres 7 dni w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat złożył podanie.";

16)
w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odstąpienie od postępowania następuje w przypadku:

1) negatywnych wyników albo niepoddania się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 9 ust. 1;

2) wystawienia opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania;

3) uzyskania 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzanych w ramach drugiego etapu postępowania, z wyłączeniem testu sprawności fizycznej zaliczanego w warunkach wskazanych w § 9ba, albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w drugim etapie postępowania, albo uzyskania mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania;

4) nieuzyskania pozytywnej oceny wyników badania psychofizjologicznego;

5) uzyskania orzeczenia o fizycznej i psychicznej niezdolności do służby w Straży Granicznej;

6) odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) niewyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy;

8) wydania polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3;

9) ustalenia, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1.";

17)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 6 po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a w brzmieniu:

"3a) służbie w Straży Marszałkowskiej, lub";

18)
w załączniku nr 2 w karcie kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:
a)
w części A:
w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

wzór

19)
załącznik m 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
20)
załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
21)
po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyłączeniem postępowań, w których kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przystąpił do drugiego etapu postępowania.
2. 
Czynności podjęte w toku przeprowadzanego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej dokonane przez uprawnione podmioty na podstawie dotychczasowych przepisów oraz złożony kwestionariusz osobowy kandydata i karta kwalifikacyjna kandydata wypełniona zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.
3. 
Kandydat, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przystąpił do testu ze znajomości języka obcego, może potwierdzić znajomość języka obcego na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 13a rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY

W STRAŻY GRANICZNEJ

1. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................

2. Grupa wiekowa: ..................................................................................................................

3. Data przeprowadzenia testu: ...............................................................................................

4. Miejsce przeprowadzenia testu: ..........................................................................................

– jednostka organizacyjna Straży Granicznej,

– ośrodek szkolenia Straży Granicznej*.

Lp.WynikOcena**Suma ocenLiczba

punktów

Podpis

instruktora

1
2
3
4
5
6

W załączeniu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w teście sprawności fizycznej.

_______________________________

* Właściwe podkreślić.

** W przypadku uzyskania wyniku niższego od normy na ocenę dostateczną należy wpisać 0.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Rodzaj dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego:
1)
dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów filologia obca lub lingwistyka stosowana lub po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych;
2)
wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
3)
certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według skali globalnej biegłości językowej Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) lub świadectwo wydane przez Ministra Obrony Narodowej potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie minimum "3" zgodnie ze skalą STANAG 6001 (Standardowy Profil Językowy o układzie cyfr 3333).
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).