Zmiana kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw kastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.98.691

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1925 r.
w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Na zasadzie art. 2 ustęp 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządza się co następuje:
Prowadzenie katastru podatku gruntowego i domowego na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego należy we wszystkich stadjach do kompetencji Ministra Skarbu.

Sprawy techniczne i administracyjne odnoszące się do katastru podatku gruntowego i domowego, które aż do stadjum przypisu podatku były dotąd załatwiane w resorcie Ministra Robót Publicznych przez wydziały miernicze w urzędach wojewódzkich poznańskim i pomorskim (§§ 2, 28 do 38 i 44 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 lutego 1922 r. - Dz. U. R. P. № 22, poz. 188), będą załatwiane w resorcie Ministra Skarbu, któremu podlegają odtąd istniejące wydziały miernicze i urzędy katastralne.

Inne sprawy techniczne należące do zakresu miernictwa, a w szczególności utrzymywanie granicy Państwa, ochrony znaków trjangulacyjnych, podstawowe pomiary i zdjęcia geometryczne Państwa, czuwanie nad wykonywaniem zawodu geometry przysięgłego pozostają w resorcie Ministra Robót Publicznych i są załatwiane w wojewódzkich wydziałach robót publicznych (§§ 1 i 21 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 lutego 1922 r.- Dz. U. R. P. № 22, poz. 188); w wykonaniu będzie współdziałał personel katastralny Ministerstwa Skarbu na żądanie wojewody.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych i Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1926 r.

Z dniem tym ulegają odpowiedniej zmianie odnośne przepisy rozporządzenia b. Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 22, poz. 188).