Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  1.

Znosi się Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  2.

Kompetencje, przysługujące Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej, przechodzą na właściwych ministrów.

Rada Ministrów władna będzie wprowadzać zmiany w kompetencjach poszczególnych ministrów, wynikających z ustaw obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.

Art.  3.

Uchyla się moc obowiązującą wszystkich przepisów niezgodnych z powyższemi postanowieniami, dotyczących Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, a w szczególności zawartych w art. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19 i 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385), tudzież w art. 8, 10 ustęp czwarty i 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. №75, poz. 511).

Art.  4.

Art. 12 ustęp drugi ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) otrzymuje brzmienie następujące:

"Rozporządzenia, które zostaną w przyszłości na mocy art. 11 wprowadzone do b. dzielnicy pruskiej, uważane będą za prawnie ogłoszone w tej dzielnicy o ile razem z rozporządzeniem je wprowadzającem będzie ogłoszony tekst danego rozporządzenia z ewentualnemi zmianami".

Art.  5.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezydentowi Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.