Zniesienie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Znosi się Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej.

Kompetencje, przysługujące Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej, przechodzą na właściwych ministrów.

Rada Ministrów władna będzie wprowadzać zmiany w kompetencjach poszczególnych ministrów, wynikających z ustaw obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.

Uchyla się moc obowiązującą wszystkich przepisów niezgodnych z powyższemi postanowieniami, dotyczących Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, a w szczególności zawartych w art. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19 i 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385), tudzież w art. 8, 10 ustęp czwarty i 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. №75, poz. 511).

Art. 12 ustęp drugi ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) otrzymuje brzmienie następujące:

"Rozporządzenia, które zostaną w przyszłości na mocy art. 11 wprowadzone do b. dzielnicy pruskiej, uważane będą za prawnie ogłoszone w tej dzielnicy o ile razem z rozporządzeniem je wprowadzającem będzie ogłoszony tekst danego rozporządzenia z ewentualnemi zmianami".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezydentowi Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.