Opłaty za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.108.840

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 listopada 1931 r.
w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Na podstawie §§ 38 i 55 ustawy z dnia 8 lutego 1867 r. dotyczącej podziału i poboru podatku gruntowego w sześciu wschodnich prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. ust. pr. str. 185), §§ 18 i 23 ustawy z dnia 21 maja 1861 r. o wprowadzeniu powszechnego podatku budynkowego (Zb. ust. pr. str. 317), § 14 ustęp 2 ustawy z dnia 14 lipca 1893 r. o zniesieniu bezpośrednich podatków państwowych (Zb. ust. pr. str. 119), oraz zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. Nr . 98, poz. 691) zarządzam co następuje:
Za wykonane prace katastralne pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy:
L p.Oznaczenie przedmiotu pracy, podpadającego opłaciegrUwagi
A. Prace rysownicze i pisarskie:
1aZa kopje map katastralnych sporządzone na papierze rysunkowym przez przekłucie, oraz za użycie już istniejących map uzupełniających liczy się dla każdego obrębu taksę zasadniczą1240 Do l. p. 1.

Ilość punktów stanowi suma hektarów, parcel gruntowych i budowlanych, tudzież odcinków bonitacyjnych.

Ilości hektarów częściowo uwidocznionych parcel sąsiednich nie liczy się

Jeżeli skopjowane części jednego obrębu mieszczą się na kilku arkuszach i tworzą osobne
bZa kopje map katastralnych sporządzone na kalce płóciennej lub papierowej liczy się dla każdego obrębu, niezależnie od ilości kart danego obrębu taksę zasadniczą6rysunki na osobnym papierze, o odrębnych napisach i podpisach, taksę zasadniczą liczy się od każdego rysunku.
nadto za każdy punkt20
2aZa uzupełnienie kopji przez zestawienie rysunku z odrębnych map uzupełniających, tudzież za wszelkie plany sporządzone w innej podziałce, niż odnośna mapa lub też w sposób odmienny od przyjętego w katastrze, jak również za odrysy szkiców polowych, tudzież za inne prace rysownicze niewymienione w niniejszej taryfie, oblicza się należność wedle zużytego czasu, licząc za każdą godzinę pracy5 Do l. p. 2.

Przy uzupełnianiu kopij map katastralnych należy liczyć połowę stawki za półgodzinny czas pracy.

Do l. p. 1 i 2.

Za użyty arkusz papieru rysunkowego o formacie 1.000/666 mm. zalicza się stronom 4 zł., za arkusz kalki płóciennej 8 zł., za arkusz papierowej 2 zł., za połówki, ćwiartki i ósemki tych materjałów liczy się odpowiednią część ceny arkusza najmniej 1/8.

Stronom przysługuje prawo dostarczenia papieru lub kalki.

bZa uzupełnienie do stanu najnowszego lub ponowne poświadczenie przedłożonego przez strony odpisu, wyciągu lub kopji mapy, za sporządzenie planu podziału rent, oraz za inne niewymienione w taryfie prace pisarskie za każdą godzinę pracy3
3aZa odbitki litograficzne map, od arkusza24 Do l. p. 3.

Odbitek litograficznych

Władze i urzędy państwowe płacą tylko połowę należności za odbitki.

bZa odbitki zarysów polowych w formacie12
4aZa odpisy i wyciągi z ksiąg i aktów katastralnych oraz za doniesienia o zmianach własności na formularzach wzór A lub B liczy się za każdą choćby częściowo zapisaną stronę druku350 Do l. p. 4.

Strony tytułowej nie wlicza się. Formularze, których całość rozmieszczona jest na 2 stronach należy uważać za dwustronicowe, np. form. V - 13.

bZa odpisy protokółów pomiarowych, zawierających szkice graniczne liczy się za każdą choćby częściowo zapisaną stronę druku5
5Za wyciągi z matrykuły z podaniem nazwisk właścicieli sąsiednich parcel za każdą choćby rozpoczętą stronę druku4 Do l. p. 1 - 5.

Za kopje, odpisy operatów katastralnych, sporządzone przez interesantów liczy się połowę należności taryfowej, bez względu na uwierzytelnienie tychże.

Do powyższych należności dolicza się wszelkie opłaty pocztowe i koszty opakowania.

Funkcjonariusze państwowi, sporządzający kopje, odpisy i wyciągi dla celów ściśle służbowych nie opłacają żadnych należności.

Żadnych należności nie opłacają też urzędnicy samorządowi, sporządzający wyciągi dla celów podatku drogowego. Wolne od opłat są dalej odpisy i wyciągi dla zawiązujących się spółek wodnych, tudzież dla okręgowych urzędów ziemskich w wypadkach przymusowego wykupna nieruchomości, oraz żądane przez państwowe zakłady dla umysłowo chorych dla zabezpieczenia Skarbu Państwa z tytułu leczenia, bez względu na to, czy prace te wykonuje zainteresowana władza własnemi siłami, czy też urząd katastralny.

B. Prace pomiarowe.
6Za przeprowadzenie podziału gruntów lub zmiany granic, wykonane na żądanie stron interesowanych, zalicza się od każdej posiadłości opłatę pomiarową Do l. p. 6.

Opłaty oblicza się również za resztówki pozostające dotychczasowemu właścicielowi, jeżeli zmierzenie ich było konieczne dla upewnienia pomiaru lub przeprowadzenia podziału.

W razie żądania przeprowadzenia działu ściśle według określonych przez stronę warunków (np. ściśle określona powierzchnia), podwyższa się opłatę pomiarową o 50%.

W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie izba skarbowa może w drodze wyjątku zniżyć opłatę do 50%.

Za pomiary dla władz państwowych liczy się faktycznie poniesione wydatki pomiarowe.

do 0,30 ha30
od 0,30 do 0,50 ha40
od 0,50 ha do 1.00 ha50
za każdy dalszy ha25
7Za pomiar dróg, kolei, kanałów i t. p. tudzież za odrębnie przeprowadzone odgraniczenie gruntów, przyśpieszone oszacowania budynków i inne pomiary liczy się odszkodowanie ryczałtowe za każdy dzień pracy polowej po50 Do l. p. 7.

Czas pracy łącznie z podróżą ponad 4 godziny liczy się jako pełny dzień, do 4 godzin jako pół dnia.

za pół dnia25 Do l. p. 6 i 7.

Oprócz należności taryfowych strony są obowiązane do zwrotu kosztów za

a) sporządzanie potrzebnych dokumentów pomiarowych,

b) użycie przy pomiarze pomocników pomiarowych,

c) odszkodowania z tytułu użycia własnych instrumentów,

d) podróż koleją i furmanką na miejsce pomiaru,

e) opłaty pocztowe i koszty opakowania; strony są ponadto obowiązane do dostarczenia materjałów na znaki graniczne.

8Za zbadanie, czy usterki, wyszczególnione w wykazie usterek z pierwszej rewizji operatu pomiarowego, zostały przez mierniczego przysięgłego prawidłowo usunięte, liczy się opłatę podstawową550 Do l. p. 8.

Opłatę uiszcza się przy przedłożeniu operatu pomiarowego do przejęcia po raz drugi, trzeci i t. d. Rewizje operatów pomiarowych, sporządzonych przez własny personel władz i urzędów państwowych, są wolne od opłat.

a nadto za każdą ponownie zbadaną1
Do l. p. 1 - 8.

Za niezwłoczne wykonanie prac powyżej wyszczególnionych, a zatem poza kolejnością, przyjętych, poprzednio zamówień, podwyższa się odnośne opłaty o 50%. W tym wypadku zamawiający winien pisemnie wyrazić swą zgodę.

C. Czynności urzędowe potrzebne do utrzymania w ewidencji operatów katastralnych.
9Za przepisanie w operacie katastralnym zmian w posiadaniu opłacają nowonabywcy: Do l. p. 9.

Pobór tych należności na rzecz Skarbu Państwa uskutecznia się równocześnie z poborem podatku gruntowego i budynkowego na podstawie wymiaru dokonanego przez administrację katastralną.

Należność wymierza się od każdego poszczególnego aktu, mocą którego przechodzi własność nieruchomości od jednego właściciela do drugiego, przyjmując sumę czystego dochodu wszystkich gruntów względnie sumę wartości użytkowych wszystkich budynków, które mają być przepisane każdemu poszczególnemu nabywcy, o ile się je wpisuje na tej samej karcie księgi wieczystej.

Jeżeli zajdzie wypadek przepisania W operacie katastralnym nieruchomości na kilku nabywców, a nieruchomości, każdemu poszczególnemu nabywcy przypadające, mają otrzymać nową kartę w księdze wieczystej, wtedy należność opłaca każdy nowonabywca zosobna.

W razie przepisania pewnej nieruchomości na nowonabywców w niewydzielonych częściach natenczas rozdziela się wymierzoną należność na wszystkich nowonabywców w stosunku do wysokości udziałów.

Przy fizycznych, podziałach nieruchomości między współposiadaczy, opłacają należność wszyscy nowi właściciele, choć nawet nie zachodzi w rzeczywistości zmiana w posiadaniu.

W razie wydzielenia tylko części dla jednego współposiadacza, tenże opłaca należność z wydzielonej mu części.

Należności nie wymierza się, gdy nieruchomości:

a) nie wykazują czystego dochodu katastralnego lub wartości użytkowej,

b) wolne są od podatku gruntowego lub budynkowego,

c) przechodzą na własność Państwa,

d) prostuje się z powodu usterek, powstałych przez błędny wpis nazwiska właściciela, parcel, dochodu i t. p.,

e) ulegają zmianom na skutek scalenia.

aprzy gruntach o czystym dochodzie katastralnym do 20 talarów2
ponad 20 do 40 talarów4
" 40 " 60 "6
" 60 " 80 "8
" 80 " 100 "10
" 100 za każde następne 100 talarów więcej o5
bprzy budynkach o wartości użytkowej do 100 mk. złotych2
ponad 100 do 200 mk. złotych4
" 200 " 300 " "6
" 300 " 400 " "8
" 400 " 500 " "

ponad 500 za każde następne 500

10
mk. więcej o5
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 609) oraz rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 701).