Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.928

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", w imieniu Skarbu Państwa, czynności związanych z udzielaniem na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", pożyczek z budżetu państwa, na rzecz zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
wysokość wynagrodzenia dla BGK za podejmowanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania przez zakłady, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, umów o pożyczkę.
Wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wynosi w stosunku rocznym 0,3 % pozostałej do spłaty kwoty pożyczki z budżetu państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, w roku 2005 wynosi 0,3 % kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).